Google üçin önümiňize syn sahypasyny optimizirlemek üçin semalt maslahatlary
Önümiň gözden geçirilmegi häzirki bazardaky ulanyjylar üçin köp many berdi. Ulanyja gönükdirilen gözleg motory hökmünde Google gözden geçirmegi hem möhüm hasaplaýar. Şonuň üçin web sahypalary gözden geçiriş sahypalarynyň has ýokary bolmagyny üpjün etmek we has köp alyjyny tapawutlandyrmak üçin has köp wagt we serişdeleri sarp edýär.

Ulanyjylar onlaýn önüm satyn almak kararyna gelenlerinde, önümden ýa-da hyzmatdan nämä garaşmalydygyny bilmek üçin adatça gözden geçirýärler. Qualityokary hilli synlary okamak, sarp edijiniň soňky kararyna ep-esli derejede täsir edip biler. Köplenç ýokary hilli gözden geçirmek, sarp edijiniň önüm satyn alýandygyna ýa-da ýokdugyna täsir eder.

Syn sahypasyny näme üçin möhüm edýär?

Sarp edijiler önümiňizi satyn alanda nämä girýändiklerini anyk bilmegi makul bilýärler. Esasanam marka bilen öňki tejribesi ýok wagty. Şeýle ýagdaýlarda, bilmeli zatlarynyň hemmesini habar berýän gözden geçiriş sahypasynyň bolmagy, önümiňiziň hakykydygyny subut edýän yşarat hökmünde görülýär we sarp edijileriňiziň önümleriňiz/hyzmatlaryňyz barada hakyky pikirlerini aýtmagyna garşy dälsiňiz.

Synlar marka tarapyndan dolandyrylmaýandygy sebäpli, onlaýn dükanlaryň köpüsi önümlere we hyzmatlara baha bermek üçin önüm synlaryna bil baglaýarlar.

Google bu tendensiýadan hem habarly, şonuň üçin Google täze önüm gözden geçiriş täzelenmesini göni efirde goýýar. Bu aýratynlyk, sarp edijilere önüm barada has giňişleýin düşünje we jikme-jiklikler berýän synlary ileri tutýar. Syn näçe çuňňur bolsa, okyja şonça-da köp maglumat berýär. Bu önümiň onlaýn synlara laýyk gelmeýän ýagdaýlarynyň sanyny çäklendirýär.

Şu wagt Google täze önüm gözden geçirişiniň täzelenmeginiň esasy täzelenme däldigini, ýöne henizem möhümdigini aýdýar we web sahypaňyza bu täze ülňülere laýyk gelmäge kömek edýäris.

Google önümini täzelemek üçin web sahypaňyzy nädip optimizirlemeli

Has uzyn we has manyly syn ýazyňUzyn we manyly synlaryň bolmagy SERP-de özbaşdak. Google-yň maglumat beriji we gymmatly mazmuna baha berýändigini bilmelisiňiz. Bu logika synlara-da degişlidir. Uzyn synlar, adatça önümiň ýa-da hyzmatyň hakyky we takyk görnüşini görkezýär.

Google, internet ulanyjylarynyň önüm synlaryna, esasanam çuňňur gözleglerden soň ýazylan synlara ýokary baha berýändigini bilýär. Diňe önümleri jemleýän inçe mazmun bilen deňeşdirilende, ulanyjy üçin has köp many berýär.

Häzirki wagtda web sahypaňyzda diňe gysga önüm synlary bar bolsa, habarlaşmaly Semalt düzeltmek. Önümiňizi gözden geçirmek sahypasynyň web sahypaňyzyň göwnünden turýan traffige we onuň öwrülişiklerine goşant goşmagyny isleseňiz, çuňňur we hakykat bolan has uzyn synlar gerek.

Takyk düşündiriş beriň

Synlaryňyz we önümiňiz bilelikde işlemeli. Önümiňiziň goldamaýan zatlaryny gözden geçirip bilmersiňiz. Önümiňiziň takyk beýanyny bermek önümiňizi gözden geçirmegiň zerur bölegi.
Ulanyjylar synlaryňyzy okanda, önümiňize duşanda nämä garaşmalydygy barada gowy düşünje almaly.

Işleri aňsatlaşdyrmak üçin suratlary we wideolary mazmunyňyzyň bir bölegi hökmünde goşup bilersiňiz. Wizual mazmun, okyjyňyzyň aňynda önümiňiziň aýdyň keşbini döredýär.

Takyk düşündiriş bermek önümleriňiziň suratlaryny ýa-da wideolaryny bermek bilen çäklenmeýär. Şeýle hem ulanylyşyny düşündirmeli. Productshli önümler ulanmazdan ozal tehniki bilimleri talap etmeýär, ýöne önümiňizden sarp edijilere nädip has köp peýdalanyp boljakdygyny düşündirmegiň zyýany ýok.

Önümiň nähili işleýändigini düşündiriň. Sarp edijiler gözleglerinde kömek etmek üçin käbir önümleriň öndürijiligi bilen baglanyşykly maglumatlara üns berýärler.

Hünärmendigiňizi subut ediň

Sarp edijiler siziň aýdýan zatlaryňyzy bilýändigiňizi bilmek isleýärler. Mazmunyňyz, pikiriňize ynanyp boljakdygyny görkezmelidir. Internetde köp maglumat çeşmesi bilen ýalan maglumatlara duş gelmek adaty zat. Degişli hasaplanmak üçin mazmunyňyz, ynamdar hünärmendigiňizi görkezmeli.

Bu täzelenmäniň bir bölegi hökmünde, Google önümiňizi gözden geçireniňizde hünärmenleriň bilimlerini görkezmegiň möhümdigini hem belleýär. Şeýle hem, E-A-T-de zerur zatlaryň biri bolandygyny bilýäris. Bu, elbetde, möhüm reýting faktoryna öwrülýär.

Müşderi üçin önüm synyny ýazmak soralsa, önümiň özi bilen tanyşmak üçin ýokary hilli wagt sarp edýäris. Bu diňe bir özboluşly bolman, eýsem okyjylaryň ynanyp biljek takyk we real gözden geçirişini berýäris. Tomaşaçylaryňyza ynamdardygyňyzy görkezmek bilen, mowzuklardaky pikirleriňiz has köp agram alyp biler.

Gowy we erbet taraplary goşuň

Syn bilen deňagramly bolmak möhümdir. Bu, ähli sarp edijileriň oňat däl zady. Sebäbi hiç kim öz markalary hakda erbet zadyň aýdylmagyny islemeýär. Reviewsöne synlaryň önümi satmagyň başga bir usuly däl-de, syn bolmagy möhümdir.

Deňagramly bolmak bilen, önüme mätäç alyjylary ynandyrmak üçin has gowy mümkinçilik bar. Has gowy syn döretmek üçin mazmun bitarap bolmaly. Bu, synlaryňyzda dogruçyl diýmekdir. Şeýle hem, Google web sahypalaryna gözden geçirýän önümleriniň peýdalary we kemçilikleri barada pikir alyşmagy maslahat berdi.

Negatiwleriň markaňyzy "erbet" diýip suratlandyrmajakdygyna düşünmeli; diňe bolup biläýjek ýalňyşlyklary görkezýär. Müşderileriňize önümiňiziň iň gowy däl ýerlerini aýdýar. Şeýle-de bolsa, oňyn taraplaryňyz ajaýyp derejä ýeten ýerleriňize ýagtylyk berýär.

Önümiňizi tapawutlandyrýan zady görkeziň

Önümleriňiz näçe üýtgeşik bolsa-da, beýleki önümleriň şuňa meňzeş aýratynlyklary bar bolmagy gaty ähtimal. Häzirki wagtda bazardaky islendik önümiň köp görnüşi bilen, önümiňizi tapawutlandyrýan zady görkezmeli.

Synlaryňyz okyjylara "Näme üçin?" Diýen soraga jogap bermäge kömek etmelidir. Bäsleşikleriňiz däl-de, önümiňiz bilen näme üçin gitmelidigini görüp bilmeli '. Haýsy önümiň beýlekilerden has gowudygyny kesgitlemek üçin sarp edijiler garaňkyda galyp bilmeýärler. Bu, marka hökmünde diňleýjilere aýtmaly zat.

Önüm gözden geçirmesi, başgalaryň edip bilmeýän zatlaryny okyjylaryňyza aýtmalydyr. Okyjylaryňyza sizi saýlamaga sebäp beriň. Haryt diňe beýlekilerden azajyk tapawutlanýan ýagdaýlarda-da bu aýratynlygy bellemek möhümdir. Käwagt, sarp edijiler näme satyn almalydygyny kesgitlemekleri üçin bu azajyk tapawutlardan habarly bolmalydyrlar.

Önüm synyny ýazanyňyzda, önümleriňizi aýyrmaga kömek edip biljek hiç zady ýatdan çykarmaly däldiris.

Netije

Web sahypaňyzdaky her sahypanyň, önümiň gözden geçiriş sahypasyny goşmak bilen, oýnamaly roly bar. Google-yň täze önüm gözden geçiriş täzelenmeleri üçin önüm synlaryňyz häzirki wagtda optimallaşdyrylmasa, howsala düşmegiň zerurlygy ýok.

Google-yň ähli täzelenmeleri ýaly, önüm gözden geçiriş täzelenmeleri, gelýänleriňize iň oňat tejribe bermek üçin niýetlenendir. Önümleriň köp görnüşi bilen, sarp edijileri zerurlyklary üçin iň gowy saýlamaga ynandyrmak üçin önümi gözden geçirmek sahypasynyň bolmagy zerurdyr. Google-yň önüm synlaryna beýle gyzyklanýandygy geň däldir.

Synlaryňyzy täzelemek bir zat Semalt bilen kömek edip biler. Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi bu meseläni hünärmenlere bermegi makul bilýärler, sebäbi bu köp wagt talap edip biler we syn sahypaňyzyň häzirki ýagdaýyna baglylykda köp iş talap edýär.

Biz bilen habarlaşyň şu gün we hünärmenlerimiziň önüm gözden geçiriş sahypalaryňyzy optimizirlemegine tomaşa ediň.

send email